पारित विधेयक विवरण

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज/विधेयक मिति
सुदूरपश्चिनम प्रदेशको आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५ ७५/७६ सुदूरपश्चिनम प्रदेशको आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५.pdf 01/02/2019 - 13:28
प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७५ ७५/७६ प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf 01/02/2019 - 13:24
मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf 01/02/2019 - 13:20
प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५ ७५/७६ प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५.pdf 01/02/2019 - 13:12
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf 01/02/2019 - 13:11
प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार सच्याईएको, २०७५ ७५/७६ प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार सच्याईएको, २०७५.pdf 01/01/2019 - 15:58
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ७५/७६ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 01/01/2019 - 15:54
प्रदेश नं. ७ प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन¸ २०७५ ७५/७६ प्रदेश नं. ७ प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन¸ २०७५.pdf 01/01/2019 - 15:49
विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ विनियोजन ऐन, २०७५.pdf 01/01/2019 - 15:42
आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ आर्थिक ऐन, २०७५.pdf 01/01/2019 - 15:38