बिधेयकहरु

शीर्षक विधेयक मिति
सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन सम्बन्धी विधेयक, २०७६ सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन सम्बन्धी विधेयक, २०७६.pdf 2019-08-05
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf 2019-08-05
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf 2019-08-05
सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग विधेयक, २०७५ सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग विधेयक, २०७५.pdf 2019-08-05
प्रादेशिक वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५ प्रादेशिक वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५.pdf 2019-08-05
प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf 2019-08-05
प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६.pdf 2019-08-05
प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६.pdf 2019-08-05
प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५ प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf 2019-08-05
प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक २०७६ प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक,२०७६.pdf 2019-08-05