बिधेयकहरु

शीर्षक विधेयक मिति
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५.pdf 2019-09-24
प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५.pdf 2019-09-24
कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७६ कृषि व्यवसाय सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विधेयक ,२०७६.pdf 2019-08-25
केही प्रदेश ऐन स‌शोधन गर्न बनेको विधयक ,२०७६ केही प्रदेश ऐन स‌शोधन गर्न बनेको विधयक ,२०७६.pdf 2019-08-25
सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन सम्बन्धी विधेयक, २०७६ सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन सम्बन्धी विधेयक, २०७६.pdf 2019-08-05
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf 2019-08-05
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf 2019-08-05
सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग विधेयक, २०७५ सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग विधेयक, २०७५.pdf 2019-08-05
प्रादेशिक वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५ प्रादेशिक वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५.pdf 2019-08-05
प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf 2019-08-05