विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति

क्र.स. फोटो नाम सभा समिति पद फोन नं इमेल
1 Uma Kumari Badi मा. उमा कुमारी वादी विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति प्रदेश सभा सदस्य 9741104288
2 Kulbir Chaudhary मा. कुलबीर चौधरी विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति प्रदेश सभा सदस्य 9806443948
3 Krishna raj Subedhi मा. कृष्ण राज सुवेदी विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति माननीय मन्त्री 9858422874
4 Ran Bahadur Rawal मा. रण बहादुर रावल विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति प्रदेश सभा सदस्य 9851092461 rbrawal123@gmail.com
5 Shyamlal Rana Tharu मा. श्यामलाल राना थारु विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति प्रदेश सभा सदस्य 9848681208
6 Birman Chaudhary मा. वीरमान चौधरी विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति प्रदेश सभा सदस्य 9851017499/ 9824664631
7 Shanti Nepali मा. शान्ती नेपाली विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति प्रदेश सभा सदस्य 9848589845
8 Malamati Kumari Rana मा. मालामती कुमारी राना विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति प्रदेश सभा सदस्य 9851032455
9 Taralama Tamang मा. तरालामा तामाङ्ग विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति प्रदेश सभा सदस्य 9851032455 lamatara2003@yahoo.com
10 Nepalu Chaudhary मा. नेपालु चौधरी विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति प्रदेश सभा सदस्य 9848424190
11 LilaDhar Bhatta मा. लिलाधर भट्ट विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति प्रदेश सभा सदस्य 9759500802/ 9843047392