अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति

क्र.स. फोटो नाम सभा समिति पद फोन नं इमेल
1 Akal Bahadur Rawal मा. अक्कल बहादुर रावल अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति प्रदेश सभा सदस्य 9868562888
2 Ambikumari Thapa मा. अम्बी कुमारी थापा अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति प्रदेश सभा सदस्य 9868559600
3 Krishna Bahadur chaudhary मा. कृष्ण बहादुर चौधरी अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति प्रदेश सभा सदस्य 9848491898
4 Govinda Raj Bohara मा. गोबिन्द राज बोहरा अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति प्रदेश सभा सदस्य 9851048204
5 Dev Raj Pathak मा. देवराज पाठक अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति प्रदेश सभा सदस्य 9868419841
6 Mahesh Dutt Joshi मा. महेश दत्त जाेशि अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति प्रदेश सभा सदस्य 9858480322/ 9848977322
7 Prem Prakash Bhatta मा. प्रेम प्रकाश भट्ट अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति प्रदेश सभा सदस्य 9848853777
8 Harka Bahadur Kunwar मा. हर्क बहादुर कुँवर अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति प्रदेश सभा सदस्य 9851160110
9 Prakash Rawal मा. प्रकाश रावल अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति प्रदेश सभा सदस्य 98587550223/ 9858750003
10 Ratan Bdr Thapa मा. रतन थापा अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति प्रदेश सभा सदस्य 9858425928
11 Purna मा. पूर्णा जोशी अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति प्रदेश सभा सदस्य 9851139962 j.purna50@gmail.com