स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५

विधेयक दर्ता न.
12
विधेयक दर्ता मिति
२०७५।०४।१०
विधेयक पारित मिति
२०७५।०५।३६
प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण मिति
२०७५।०६।०८
अार्थिक वर्ष
सभामा विधेयक अवस्था