मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५

विधेयक दर्ता न.
१४
विधेयक दर्ता मिति
२०७५।०४।२५
विधेयक पारित मिति
२०७५।०६।०५
प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण मिति
२०७५।०६।२१
अार्थिक वर्ष
सभामा विधेयक अवस्था