छैटौँ अधिवेशनको सभा वैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना

प्रदेश सभाको आगामी वैठक अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।