पारित विधेयक

शीर्षक विधेयक
सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन सम्बन्धी विधेयक, २०७६ सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन सम्बन्धी विधेयक, २०७६.pdf
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग विधेयक, २०७५ सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग विधेयक, २०७५.pdf
प्रादेशिक वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५ प्रादेशिक वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५.pdf
प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६.pdf
प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६.pdf
प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५ प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf
प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक २०७६ प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक,२०७६.pdf